ભારતમાં આવેલા ગુજરાતી ભવન અને અતિથિગૃહ ના સરનામાં

 

પ્રો. જે. પી. ત્રિવેદી અતિથિગૃહ

૧૧૯૪/૧૦ ધોળે રોડ, શિવાજીનગર, પુના. ૪૧૧૦૦૫

ફોન :૦૨૦-૨૫૫૩૩૪૭૪

 

પ્રો. જે. પી. ત્રિવેદી હોસ્ટેલ

ફક્ત વિદ્યાર્થીઓ માટે

ફોન :૦૨૦-૨૫૫૩૩૪૬૭

 

શ્રી, માધવ સેવા મંડળ

૨૬એ, ગુલટેકડી, ક્રિસેંટ હાઈસ્કુલ પાસે, પુના – ૪૧૧ ૦૩૭

ફોન :૦૨૦ -૨૪૨૬૩૦૧૮.

 

મોતીબાઈ સેનેટોરિયમ

સન એન્ડ સન હોટેલ સામે, બંડગાર્ડન રોડ, પુના

ફોન :૦૨૦ – ૨૬૧૬૫૯૧૭  મો. ૯૭૬૨૭૬૭૭૫૫

 

 સંઘવી આરોગ્ય ભુવન

પંચગની

ફોન :૦૨૧૬૮ ૨૪૦૩૧૯  મો. ૯૯૨૦૯૧૪૧૦૪

 

 શ્રી ગુજરાત ભવન

મ્હાડા બિલ્ડિંગ નં. ૧, પ્લોટ નં. ૧૫૦, ઓશિવારા પોલીસ સ્ટેશન પાછળ, જોગેશ્વરી વેસ્ટ, મુંબઈ.

મો. ૯૮૨૦૨૩૯૩૮૩

  

ગુજરાતી સમાજ ગુજરાત ભવન

હેડ પોસ્ટ ઓફીસ પાછળ, સ્વાવલંબી વિદ્યાલય સામે, અકોલા – ૪૪૪૦૦૧.

મો. ૦૯૪૨૨૬૨૨૩૭૩ એમ. એમ. શાહ.

  

કપોળ સેનેટોરિયમ

લોણાવલા

ફોન :૦૨૧૧૪  ૨૭૦૮૯૪.  

બુકિંગમાટે મુંબઈ

ફોન :૦૨૨ – ૨૬૧૨૦૫૮૨, ૨૬૧૨૦૮૬૬

 

નરોત્તમ ભુવન અને પરમાણંદ ભુવન

નાશિક.

ફોન :૦૨૫૩ ૨૫૧૪૩૦૮

બુકિંગમાટે મુંબઈ

ફોન :૦૨૨  ૨૬૧૨૦૫૮૨, ૨૬૧૨૦૮૬૬.

 

શ્રી ગુજરાતી સમાજ ભવન

હેડ પોસ્ટ ઓફીસ પાછો સ્વાવલંબી વિદ્યાલય સામે, અકોલા – ૪૪૪૦૦૧.

મો. ૦૯૪૨૨૬૨૨૩૭૩

  

ગુજરાતી મહામંડળ

સરદાર પટેલ અતિથિગૃહ, હાથીભાટા અજમેર

ફોન : ૦૧૪૫ – ૨૬૨૨૩૧૫

  

શ્રી ગુજરાતી સમાજ સરદાર પટેલ

કોલોની, આબુરોડ

ફોન :૦૨૭૯૪ ૨૨૨૫૮.

  

શ્રી ગુજરાતી સમાજ મહાવીર

માર્ગ, સી સ્કીમ, એમ. આય.રોડ, જયપુર.

ફોન :૦૧૪૧ ૨૩૬૩૬૬, ૨૩૭૧૮૫૬.

 

 શ્રી ગુજરાતી સમાજ, પારસ

સિનેમા પાસે, ઉદયપુર – ૩૧૩૦૦૨.

ફોન : ૦૨૯૪ –૩૨૦૬૪૪૬, મો. ૯૩૫૨૫૦૦૫૭૩.

  

શ્રી દિલ્લી ગુજરાતી સમાજ

સિનેમા લાઈન્સ, બેરી નિવાસમાર્ગ, દિલ્હી – ૫૪.

ફોન : ૦૧૧ – ૨૩૯૮૧૭૯૬, ૦૧૧ – ૨૩૯૮૧૭૯૭

   

શ્રીસ્વામી નારાયણ અક્ષરધામ

એન એચ ૨૪, નોઈડા પાસે, નવી દિલ્લી

ફોન : ૦૧૧ – ૨૨૦૧૬૬૮૮૮, ૦૧૧ – ૨૨૦૨૬૬૮૮૮

 

 શ્રી ગુજરાતી ધર્મશાલા ટ્રસ્ટ

પૂજ્ય છગનબાપા સ્મારક ભવનાસર બી જસારામ રોડ, હરિદ્વાર.

ફોન : ૦૧૩૩ ૪૨૨૭૧૫૩

  

શ્રી લોહાણા સેનેટોરીયમ

અતિથી ભવન, પીરક્રમા માર્ગ, જતીપુરા

મો : ૦૯૮૯૭૩૯૮૪૭૯ અશોકભાઈ ગોર

   

શ્રી ગુજરાતી સમાજ

૩૫૬, મુઠીગંજ કટઘર રોડ, ગૌતમ મેડીકલ, ખાંબુવા, અલ્હાબાદ

ફોન : ૦૫૩૨ – ૨૪૧૫૧૪૦, મો. ૦૯૩૬૯૫૫૨૧૯૫ રાજેશભાઈ શાહ

  

 શ્રી ગુજરાત ભવન

પ્લોટ નં. ૧૭, સેક્ટર નં. ૨૮,બતરા સિનેમા સામે, ચંડીગઢ.

મો : ૦૯૩૧૬૯૫૩૨૭૭ જયેશભાઈ મહેતા

  

શ્રી કલકતા ગુજરાતી વૈષ્ણિવ સમાજ

લક્ષ્મીનારાયણ મંદિર સોસાયટી, ૪૨ – સરતજોડ રોડ, લાલા લજપતરાય સારાણી, કલકતા

  

 શ્રી બેંગલોર વૈષ્ણવ સમાજ

૨૯-૧, લો. મેઈન રોડ, ગાંધીનગર, સાગર ટોકીજ પાસે, બેંગલોર.

  

શ્રી મ્હૈસુર ગુજરાતી સમાજ

પી-૨, ઈન્ડસ્ટ્રીઅલ ઈસ્ટેટ, યાદવગીરી, મૈસુર.

 

ગુજરાતી પ્રગતિ સમાજ

હનુમાન તેકડી, હૈદ્રાબાદ.

ફોન : ૦૪૦ – ૨૪૭૫૩૭૧૬.

  

શ્રી આંધ્રપ્રદેશ ગુજરાતી સમાજ

શ્રી. ટી. એલ, કાપડિયા ભવન, ૨-૨-૧૪૦-, એમ.જી.રોડ, જૈન મંદીર સામે,

પાનબઝાર, સિકંદરાબાદ.

ફોન : ૦૪૦–૨૭૭૧૮૫૧૫.

  

સી. યુ. શાહ ભવન

૭૮/૭૯, રીથર્ડન રોડ, પુરુસવાકારી, ચેન્નાઈ.

ફોન : ૦૪૪-૨૫૩૨૨૦૭૭

 

શ્રી દક્ષિણ ભારતીય સેવા ટ્રસ્ટ

ગુજરાત ભવન, ૧૫/૧૬, સન્નિદી સ્ટ્રીટ, રામેશ્વર – ૬૨૩૫૨૬.

ફોન : ૦૪૫૭૩ – ૨૨૧૩૦૧.

 

 શ્રી. કોચીન ગુજરાતી મહાજન

ગુજરાતી રોડ, ગુજરાતી સ્કુલ સામે કોચીન.

ફોન : ૦૪૮૪-૨૧૧૬૨૯૮, મો : ૦૯૪૭૦૨૨૬૦૬૫ ચેતનભાઈ શાહ.

  

શ્રી મદુરાઈ ગુજરાતી સમાજ

૮ એસ. પી. ૯ ટીટાલેન, વાય. એમ. સી. એ. પાસે, મદુરાઈ – ૬૨૫૦૦૧.

ફોન : ૦૪૫૨-૨૩૪૭૭૫૬, મો : ૦૯૮૪૩૦૫૩૧૫૧.

 

શ્રી કોઈન્બતુર ગુજરાતી સમાજ

૫૦૦, મેદુપલ્લમ રોડ,વ્સુપાર માર્કેટ ની બાજુમા, કોઈન્બતુર.

ફોન : ૦૪૨૨-૨૫૦૦૪૯, ૦૪૨૨-૨૫૪૬૮૯૬.

  

શ્રી. આર. આર. કોન્ટ્રાકટર

ગુજરાતી સમાજ, મહારાણ રોડ, ઈલોરા સિનેમા સામે, ઇન્દૌર.

  

શ્રી ગુજરાતી સમાજ

ન્યુ રોડ, તિલક માર્ગ, ઉજ્જેન.

ફોન : ૦૭૩૪-૨૫૫૦૬૮.

  

સુદામાપુરી ધર્મશાલા અને વાલ્લભનીધી ધર્મશાલા

ચંપારણ.

ફોન : ૦૭૭૧-૨૭૭૭૧૪.

 

શ્રી ગુજરાતી સમાજ

આનંદ વિહાર સ્કુલ ની સામે, ૭૪ બંગલા, લિંક રોડ નં.૧ તુલસી નગર, ભોપાલ.

ફોન : ૦૭૫૫-૨૫૫૮૧૭૯, મો. : ૦૯૪૨૫૩૭૫૫૯૩.